Aydın
DOLAR33.0521
EURO36.0289
ALTIN2584.4
Av. Ayşe Nur Altıncı

Av. Ayşe Nur Altıncı

Mail: [email protected]

KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYESİ

KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYESİ

    
    Tahliye taahhütnamesi, kiracının konut veya iş yerini belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği icra edilebilir bir belgedir. Türk Borçlar Kanunun 352. maddesinde "Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." denilerek hüküm altına alınmıştır.Ayrıca kiracının kendisinin taahhütte bulunması gerekir; yakınlarının, eşinin veya çocuklarının taahhütleri geçerli değildir. Kiralananın aile konutu olduğu durumlarda ise kira  sözleşmesine taraf olan eşin de aynı şekilde izin vermesi gerekmektedir. Tahliye taahhüdünün amacı kiracının kiraya verene karşı belirli bir tarihte kiralananın boşaltmayı taahhüt etmesi olup bu kapsamda kiraya veren başkaca bir sebebin varlığına gerek duymaksızın ve tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin kira ilişkisini sona erdirme imkanına sahip olmasıdır.

    Bu kapsamda tahliye taahhüdünün yalnızca konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından düzenlenebileceğinin altı çizilmekle beraber bu taahhüdün hukuken geçerli kabul edilebilmesi, belirli şartlara bağlıdır. Başka bir söylemle genel hükümlere tabi olarak akdedilmiş kira sözleşmelerinde TBK 352/1 hükmü uygulama alanı bulmayacak ve bu kapsamda bir tahliye taahhüdü yapılamayacaktır. 

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları:

1)Taahhüdün yazılı olması
Kanunda kira sözleşmesinin şekline ilişkin bir kısıtlama yer almamakla birlikte tahliye taahhüdüne ilişkin şekil şartı aranmaktadır.Türk Borçlar Kanunu md. 352/1 hükmünde de açıkça belirtildiği üzere; tahliye taahhütnamesinin yazılı olması gerekmektedir. Fakat ayrıca bir kriter belirlenmemiş olmakla taahhüdün adi yazılı şekilde yapılması yeterli görülmüştür. Sözlü tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracının tahliyesinin talep edilebilmesi mümkün değildir. Ancak tahliye taahhüdünün noter tarafından düzenlenmesi ya da onaylanması kiralayana ispat kolaylığı sağlayacaktır. Taahhüt içeriğinde kiracı ismi, kiralanan yer ve adresi, kiraya verenin ismi ve tahliye tarih bilgilerinin net olarak yazılmış ve açıkça anlaşılır olması yeterlidir.

2)Tahliye taahhüdü kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
Yazılı tahliye taahhüdünün geçerliliği açısından taahhütte bulunan kişi önemli olup kiracı dışında, aynı konutu veya işyerini kullanan kişilerin kendi başlarına verecekleri yazılı tahliye taahhüdü geçerli olmayacaktır ancak kiracı bizzat tahliye taahhüdü verebileceği gibi yetkili temsilcisi de tahliye taahhüdü verebilmektedir.
Birden fazla kiracının bulunduğu sözleşmelerde ise taahhüdün bütün kiracılar tarafından verilmesi taahhüdün geçerliliği için zorunludur. Fakat kira sözleşmesinde kiracılardan birine yazılı tahliye taahhüdünde bulunabilmesi için yetki verilmişse bu halde yetki verilen kiracı tarafından taahhütte bulunulması yeterlidir.

3)Taahhütname kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı üstlendiğine dair beyan içermelidir.
Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi gerekir. Belirlenen tarihin açık ve net olması gerekmekte olup kira süresinin bitiminden önceki ya da sonraki bir tarih kiracı ile kiraya veren arasında tahliye tarihi olarak belirlenebilir.

4)Tahliye taahhüdü kiralananın kiracıya tesliminden sonra hazırlanmalıdır.
Kira sözleşmesi ile beraber hazırlanan taahhüdün geçerliliği bulunmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki kira sözleşmesinden önce verilen tahliye taahhütleri ve hatta kira sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte kiralananın kiracıya tesliminden önce yapılmış olan tahliye taahhütleri geçersiz kabul edilmektedir. Tahliye taahhüdünde düzenleme tarihi ve tahliye tarihinin ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği de bu şart kapsamında açıkça anlaşılmaktadır ancak kiracı, kira ilişkisi kurulmadan ya da kira ilişkisi kurulurken alındığı iddia edilen tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu yazılı delil ile ispat etmelidir.Bu kapsamda Yargıtay içtihatlarında da ispat yükünün Kiracıda olduğu belirtilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi ile  Kiracının  Tahliye Edilmesi İçin Başvurulacak Yollar

Kiracı tarafından taahhüt edilen tarihte taşınmazın boşaltılmaması halinde kiraya veren tarafından icra yolu tercih edilebilir. Bu durumda kiraya verenin, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibine başlaması gerekmektedir.
Kiracı tarafından taahhüt edilen tarihte taşınmazın boşaltılmaması halinde kiraya veren tarafından dava yolu tercih edilebilir. Bu durumda kiraya verenin taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekmektedir.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar